Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2019Rolau swyddi Staff ar-lein cardiau brydlon

Dewiswch y sector eang sy'n gweddu orau i'ch sefydliad o'r rhestr isod. Bydd hyn yn gwneud yr enghreifftiau a ddangosir yn fwy perthnasol i chi.


Cludiant, Manwerthu neu Gyfanwerthu

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau (gan gynnwys adrannau mewnol). Mae'r gwaith yma'n gofyn llawer iawn o wybodaeth am brosesau'r busnes
Gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, gweithwyr derbynfa, cynorthwywyr personol, teleffonyddion
 • Clercod cyflog/rheolwyr credyd, ceidwaid cyfrifon
 • Cynorthwywyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Cynorthwywyr cronfeydd data
 • Cynorthwywyr a chlercod rheoli stoc
 • Cynorthwywyr a chlercod cludiant a dosbarthu
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol cyffredinol, gwaith clerigol, gwaith ysgrifenyddol ac amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol yn ymwneud â'r cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau elfennol
 • Glanhawyr, gwarchodwyr diogelwch
 • Llafurwyr
 • Cynorthwywyr arlwyo / cegin
 • Pacwyr, gweithwyr trin nwyddau
 • Staff storio, llenwi silffoedd
 • Gweithwyr post, negeswyr, cludwyr
Galwedigaethau sy'n cynnwys tasgau pob dydd gan fwyaf, yn ymwneud â defnyddio offer llaw syml fel arfer ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn cymwysterau addysgol ffurfiol.
Gweithwyr prosesau, offer a pheiriannau
 • Gyrwyr / gweithredwyr cerbydau, gan gynnwys gyrwyr trenau / cerbydau nwyddau trwm / faniau / wagenni fforch godi / bysiau / tacsis
 • Gweithredwyr peiriannau
 • Profwyr ac archwilwyr pob dydd
 • Gweithredwyr prosesau bwyd, diod a thybaco
 • Gosodwyr teiars, ecsôst a sgriniau gwynt
Defnyddio cerbydau a pheiriannau llonydd a symudol eraill a monitro offer diwydiannol a pheiriannau mawr, neu adeiladu cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond byddent fel arfer wedi cael hyfforddiant sy'n ymwneud â phrofiad ffurfiol.
Swyddi mewn Gwerthiannau a Gwasanaeth i Gwsmeriaid
 • Cynorthwywyr gwerthu, rheolwyr gwerthu
 • Swyddi gofal cwsmeriaid
 • Asiantau canolfannau galw
 • Marsiandïwyr ac addurnwyr ffenestri
 • Cynorthwywyr fferyllfeydd a phrosesau paratoi eraill
 • (NID Y CANLYNOL: Cynrychiolwyr gwerthiant)
Galwedigaethau y mae eu tasgau'n gofyn am yr wybodaeth a'r profiad sy'n angenrheidiol i werthu nwyddau a gwasanaethau, derbyn taliadau a chynnal lefelau stoc.
Gofalu, Hamdden a Swyddi Gwasanaethu Eraill
 • Cynorthwywyr teithio awyr / trên
 • Pobl trin gwallt a barbwyr, gweithwyr harddwch
 • Staff ambiwlans (heb gynnwys parafeddygon)
 • Gofalwyr
 • Cynorthwywyr gofal, nyrsys meithrin / gwarchodwyr plant
Galwedigaethau sy'n cynnwys darparu gwasanaethau i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn maes amddiffyn y cyhoedd neu ofal personol. Mae'r prif dasgau fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau glendid a gofal wrth deithio.
Swyddi mewn Crefftau Medrus
 • Trydanwyr, plymwyr
 • Cigyddion, pobwyr, gwerthwyr pysgod
 • Technegwyr cerbydau, mecanyddion a thrydanwyr
 • Peirianwyr technoleg gwybodaeth
 • Gwerthwyr blodau
 • Pen-gogyddion
 • (NID Y CANLYNOL: technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn menter a sgiliau ymarferol eraill.
Swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Cynrychiolwyr gwerthiannau, rheolwyr cyfrifon gwerthiant, rheolwyr gwerthiannau busnes
 • Rheolwyr datblygu busnes
 • Prynwyr, swyddogion prynu a phwrcasu
 • Dylunwyr graffeg, ffotograffwyr, awduron
 • Gwerthwyr tai, arwerthwyr
 • Technegwyr labordai / peirianneg / gwyddoniaeth / technoleg gwybodaeth
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel perthnasol, yn cynnwys cyfnod sylweddol o hyfforddiant llawn amser neu astudiaeth bellach.
Swyddi Proffesiynol
 • Rhaglenwyr, gweithwyr proffesiynol mewn datblygu meddalwedd a thechnoleg gwybodaeth
 • Gweithwyr proffesiynol mewn datblygu a dylunio gwefannau
 • Cyfrifyddion
 • Cyfreithwyr, twrneiod
 • Economegwyr
 • Rheolwyr prosiectau ariannol a busnes
 • Newyddiadurwyr, golygyddion papur newydd
 • Pobl broffesiynol ym maes peirianneg
Bydd y galwedigaethau yma fel arfer yn gofyn gradd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys defnyddio gwybodaeth ddamcaniaethol yn ymarferol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Busnes a Gwasanaethau Eraill, Cyllid neu Yswiriant

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau (gan gynnwys adrannau mewnol). Mae'r gwaith yma'n gofyn llawer iawn o wybodaeth am brosesau'r busnes
Gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, gweithwyr derbynfa, cynorthwywyr personol, teleffonyddion
 • Clercod cyflog/rheolwyr credyd, ceidwaid cyfrifon
 • Cynorthwywyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Clercod yswiriant a phensiwn
 • Cynorthwywyr cronfeydd data
 • Ysgrifenyddion cyfreithiol
 • Cynorthwywyr a chlercod llyfrgell
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol cyffredinol, gwaith clerigol, gwaith ysgrifenyddol ac amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol yn ymwneud â'r cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau elfennol
 • Glanhawyr, gwarchodwyr diogelwch
 • Llafurwyr
 • Cynorthwywyr arlwyo / cegin
 • Gweithwyr post, negeswyr, cludwyr
 • Gweithwyr mewn golchdai a busnesau sych-lanhau a smwddio
Galwedigaethau sy'n cynnwys tasgau pob dydd gan fwyaf, yn ymwneud â defnyddio offer llaw syml fel arfer ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn cymwysterau addysgol ffurfiol.
Gweithwyr prosesau, offer a pheiriannau
 • Gyrwyr / defnyddwyr cerbydau
 • Defnyddwyr peiriannau
 • Profwyr ac archwilwyr pob dydd
 • Athrawon gyrru
Defnyddio cerbydau a pheiriannau llonydd a symudol eraill a monitro offer diwydiannol a pheiriannau mawr, neu adeiladu cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond byddent fel arfer wedi cael hyfforddiant sy'n ymwneud â phrofiad ffurfiol.
Swyddi mewn Gwerthiannau a Gwasanaeth i Gwsmeriaid
 • Cynorthwywyr gwerthu, rheolwyr gwerthu
 • Swyddi gofal cwsmeriaid, rheolwyr gwasanaethau'r cwsmeriaid
 • Asiantaethau canolfannau galw, gwerthwyr dros y ffôn
 • Cyfwelwyr ar gyfer ymchwil i'r farchnad
 • (NID Y CANLYNOL: Cynrychiolwyr gwerthiant, swyddogion prynu a phwrcasu, arwerthwyr neu werthwyr tai)
Galwedigaethau y mae eu tasgau'n gofyn am yr wybodaeth a'r profiad sy'n angenrheidiol i werthu nwyddau a gwasanaethau, derbyn taliadau a chynnal lefelau stoc.
Gofalu, Hamdden a Swyddi Gwasanaethu Eraill
 • Gofalwyr
 • Cynorthwywyr gofal, nyrsys meithrin / gwarchodwyr plant
 • Gweithwyr gofal a gofalwyr cartref
 • Pobl trin gwallt a barbwyr, gweithwyr harddwch
Galwedigaethau sy'n cynnwys darparu gwasanaethau i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn maes amddiffyn y cyhoedd neu ofal personol. Mae'r prif dasgau fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau glendid a gofal wrth deithio.
Swyddi mewn Crefftau Medrus
 • Trydanwyr, crefftau electronig
 • Cogyddion a phen-gogyddion
 • Rheolwyr bar ac arlwyo
 • Argraffwyr
 • Peirianyddion teledu, peirianyddion technoleg gwybodaeth
 • Garddwyr / gofalwyr tir
 • (NID Y CANLYNOL: technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn menter a sgiliau ymarferol eraill.
Swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Swyddogion adnoddau dynol a chysylltiadau diwydiannol
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Tanysgrifenwyr yswiriant
 • Cynghorwyr / dadansoddwyr buddsoddi
 • Cynrychiolwyr gwerthiannau
 • Rheolwyr datblygu busnes a chyfrifon gwerthu, rheolwyr gwerthiant busnes
 • Prynwyr, swyddogion prynu a phwrcasu
 • Awduron / newyddiadurwyr
 • Dylunwyr graffeg / artistiaid / cerddorion
 • Gwerthwyr tai, arwerthwyr
 • Trefnwyr, rheolwyr arddangosfeydd / cynadleddau
 • Technegwyr labordai / peirianneg / gwyddoniaeth / technoleg gwybodaeth
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel perthnasol, yn cynnwys cyfnod sylweddol o hyfforddiant llawn amser neu astudiaeth bellach.
Swyddi Proffesiynol
 • Rhaglenwyr, gweithwyr proffesiynol mewn datblygu meddalwedd a thechnoleg gwybodaeth
 • Gweithwyr proffesiynol mewn datblygu a dylunio gwefannau
 • Cyfrifyddion
 • Cyfreithwyr, twrneiod, bargyfreithwyr a barnwyr
 • Economegwyr
 • Ymgynghorwyr rheoli a dadansoddwyr busnes
 • Penseiri
 • Syrfewyr Meintiau / Siartredig
 • Rheolwyr cyfrifon hysbysebu / cyfarwyddwyr creadigol
 • Gweithwyr proffesiynol mewn peirianneg
Bydd y galwedigaethau yma fel arfer yn gofyn gradd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys defnyddio gwybodaeth ddamcaniaethol yn ymarferol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Gweithgynhyrchu, Adeiladu neu Amaethyddiaeth

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau (gan gynnwys adrannau mewnol). Mae'r gwaith yma'n gofyn llawer iawn o wybodaeth am brosesau'r busnes
Gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, gweithwyr derbynfa, cynorthwywyr personol, teleffonyddion
 • Clercod cyflog/rheolwyr credyd, ceidwaid cyfrifon
 • Rheolwyr swyddfa
 • Cynorthwywyr cronfeydd data, cynorthwywyr swyddfa
 • Cynorthwywyr a chlercod rheoli stoc
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol cyffredinol, gwaith clerigol, gwaith ysgrifenyddol ac amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol yn ymwneud â'r cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau elfennol
 • Glanhawyr, gwarchodwyr diogelwch
 • Llafurwyr
 • Cynorthwywyr arlwyo / cegin
 • Pacwyr, gweithwyr trin nwyddau
 • Staff storio
 • Gweithwyr fferm / coedwigaeth / pysgota
Galwedigaethau sy'n cynnwys tasgau pob dydd gan fwyaf, yn ymwneud â defnyddio offer llaw syml fel arfer ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn cymwysterau addysgol ffurfiol.
Gweithwyr prosesau, offer a pheiriannau
 • Gyrwyr / defnyddwyr cerbydau
 • Defnyddwyr peiriannau
 • Gyrwyr faniau / cerbydau nwyddau trwm / wagenni fforch godi
 • Dosbarthwyr, cydosodwyr
 • Gosodwyr sgaffald / llwyfanau / rigiau
 • Profwyr ac archwilwyr pob dydd
 • Gweithredwyr prosesau metel / plastig / rwber / pren / tecstilau
 • Chwarelwyr
Defnyddio cerbydau a pheiriannau llonydd a symudol eraill a monitro offer diwydiannol a pheiriannau mawr, neu adeiladu cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond byddent fel arfer wedi cael hyfforddiant sy'n ymwneud â phrofiad ffurfiol.
Swyddi mewn Gwerthiannau a Gwasanaeth i Gwsmeriaid
 • Cynorthwywyr gwerthu, rheolwyr gwerthu
 • Swyddi gofal cwsmeriaid (gan gynnwys rheolwyr gwasanaethau cwsmer a goruchwylwyr)
 • Swyddi mewn canolfan alw / canolfan gysylltu
 • (NID Y CANLYNOL: Cynrychiolwyr gwerthiant)
Galwedigaethau y mae eu tasgau'n gofyn am yr wybodaeth a'r profiad sy'n angenrheidiol i werthu nwyddau a gwasanaethau, derbyn taliadau a chynnal lefelau stoc.
Gofalu, Hamdden a Swyddi Gwasanaethu Eraill
 • Gofalwyr
 • Cynorthwywyr gofal, nyrsys meithrin / gwarchodwyr plant
 • Gwasanaethau gofalu am anifeiliaid
 • Nyrsys milfeddygol
Galwedigaethau sy'n cynnwys darparu gwasanaethau i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn maes amddiffyn y cyhoedd neu ofal personol. Mae'r prif dasgau fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau glendid a gofal wrth deithio.
Swyddi mewn Crefftau Medrus
 • Trydanwyr, crefftau electronig
 • Plymwyr, peiriannwyr gwresogi ac awyru
 • Argraffwyr
 • Ffermwyr
 • Seiri coed, crefftwyr dodrefn
 • Mecanyddion
 • Gosodwyr peiriannau / crefftwyr offer
 • Peintwyr ac addurnwyr
 • Gweithwyr gosod gwydr, toeon, plastrwyr
 • Bricwyr a seiri maen
 • Cynhyrchwyr gwaith metel a gosodwyr cynnal a chadw
 • Crefftau weldio
 • Garddwyr / garddwyr tirlunio
 • (NID Y CANLYNOL: technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn menter a sgiliau ymarferol eraill.
Swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg
 • Technegwyr technoleg gwybodaeth, technegwyr labordai
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion adnoddau dynol, swyddogion iechyd a diogelwch
 • Cynrychiolwyr gwerthiannau, rheolwyr cyfrifon gwerthiant, rheolwyr gwerthiannau busnes
 • Rheolwyr datblygu busnes
 • Drafftsmyn
 • Technegwyr peirianneg sifil ac adeiladu
 • Amcangyfrifwyr, priswyr ac aseswyr
 • Dylunwyr cynhyrchion
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel perthnasol, yn cynnwys cyfnod sylweddol o hyfforddiant llawn amser neu astudiaeth bellach.
Swyddi Proffesiynol
 • Gweithwyr proffesiynol mewn datblygu meddalwedd a thechnoleg gwybodaeth
 • Cyfrifyddion
 • Cyfreithwyr, twrneiod
 • Economegwyr
 • Peirianwyr proffesiynol
 • Fferyllwyr
 • Ymchwilwyr gwyddonol
 • Penseiri
 • Peirianwyr cynllunio a rheoli ansawdd
 • Rheolwyr prosiectau adeiladu
 • Syrfewyr Meintiau / Siartredig
 • Rhaglenwyr a datblygwyr meddalwedd
Bydd y galwedigaethau yma fel arfer yn gofyn gradd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys defnyddio gwybodaeth ddamcaniaethol yn ymarferol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Gwasanaethau Lletygarwch, Arlwyo neu Hamdden

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau (gan gynnwys adrannau mewnol). Mae'r gwaith yma'n gofyn llawer iawn o wybodaeth am brosesau'r busnes
Gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, gweithwyr derbynfa, cynorthwywyr personol, teleffonyddion
 • Clercod cyflog/rheolwyr credyd, ceidwaid cyfrifon
 • Cynorthwywyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Cynorthwywyr cronfeydd data
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol cyffredinol, gwaith clerigol, gwaith ysgrifenyddol ac amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol yn ymwneud â'r cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau elfennol
 • Glanhawyr, gwarchodwyr diogelwch
 • Llafurwyr
 • Cynorthwywyr arlwyo / cegin
 • Staff bar, gweinyddion a gweinyddesau
 • Gweithwyr mewn golchdai a busnesau sych-lanhau
 • Cynorthwywyr hamdden a pharciau thema
Galwedigaethau sy'n cynnwys tasgau pob dydd gan fwyaf, yn ymwneud â defnyddio offer llaw syml fel arfer ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn cymwysterau addysgol ffurfiol.
Gweithwyr prosesau, offer a pheiriannau
 • Gyrwyr / defnyddwyr cerbydau, gan gynnwys gyrwyr faniau / cerbydau nwyddau trwm / wagenni fforch-godi
 • Gweithredwyr peiriannau
 • Gweithredwyr prosesau bwyd, diod a thybaco
Defnyddio cerbydau a pheiriannau llonydd a symudol eraill a monitro offer diwydiannol a pheiriannau mawr, neu adeiladu cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond byddent fel arfer wedi cael hyfforddiant sy'n ymwneud â phrofiad ffurfiol.
Swyddi mewn Gwerthiannau a Gwasanaeth i Gwsmeriaid
 • Cynorthwywyr gwerthu, derbynwyr arian mewn manwerthu
 • Rheolwyr gwerthu / gwasanaeth y cwsmer
 • Swyddi gofal y cwsmer Asiantau canolfannau galw, telewerthu
 • (NID Y CANLYNOL: Cynrychiolwyr gwerthiant)
Galwedigaethau y mae eu tasgau'n gofyn am yr wybodaeth a'r profiad sy'n angenrheidiol i werthu nwyddau a gwasanaethau, derbyn taliadau a chynnal lefelau stoc.
Gofalu, Hamdden a Swyddi Gwasanaethu Eraill
 • Gwerthwyr gwyliau, cynorthwywyr gwyliau
 • Cynorthwywyr chwaraeon a hamdden
 • Pobl trin gwallt, gweithwyr harddwch
 • Cynorthwywyr gofal, nyrsys meithrin / gwarchodwyr plant
 • Gweithwyr cadw tŷ, gofalwyr
Galwedigaethau sy'n cynnwys darparu gwasanaethau i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn maes amddiffyn y cyhoedd neu ofal personol. Mae'r prif dasgau fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau glendid a gofal wrth deithio.
Swyddi mewn Crefftau Medrus
 • Cogyddion a phen-gogyddion
 • Rheolwyr bar ac arlwyo
 • Cigyddion, pobwyr
 • Garddwyr / garddwyr tirlunio
 • Gofalwyr tir a gofalwyr gwyrdd
 • Trydanwyr, plymwyr, argraffwyr
 • (NID Y CANLYNOL: Technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn menter a sgiliau ymarferol eraill.
Swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Cynrychiolwyr gwerthiannau, rheolwyr cyfrifon gwerthu
 • Hyfforddwyr cadw'n heini, hyfforddwyr a swyddogion chwaraeon
 • Trefnwyr a rheolwyr arddangosfeydd / cynadleddau
 • Swyddogion prynu a phwrcasu
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Technegwyr labordai / gwyddoniaeth / technoleg gwybodaeth
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel perthnasol, yn cynnwys cyfnod sylweddol o hyfforddiant llawn amser neu astudiaeth bellach.
Swyddi Proffesiynol
 • Pobl broffesiynol ym maes therapi, nyrsys
 • Rhaglenwyr, gweithwyr proffesiynol mewn datblygu meddalwedd a thechnoleg
 • Gweithwyr proffesiynol mewn datblygu a dylunio gwefannau
 • Cyfrifyddion, economegwyr
 • Cyfreithwyr, twrneiod
Bydd y galwedigaethau yma fel arfer yn gofyn gradd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys defnyddio gwybodaeth ddamcaniaethol yn ymarferol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Iechyd neu Ofal Cymdeithasol

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau (gan gynnwys adrannau mewnol). Mae'r gwaith yma'n gofyn llawer iawn o wybodaeth am brosesau'r busnes
Gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, gweithwyr derbynfa, cynorthwywyr personol, teleffonyddion
 • Clercod cyflog/rheolwyr credyd, ceidwaid cyfrifon
 • Cynorthwywyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Cynorthwywyr cronfeydd data
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol cyffredinol, gwaith clerigol, gwaith ysgrifenyddol ac amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol yn ymwneud â'r cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau elfennol
 • Glanhawyr, gwarchodwyr diogelwch
 • Cynorthwywyr arlwyo / cegin
 • Gweithwyr mewn golchdai a busnesau sych-lanhau a smwddio
 • Porthorion ysbyty
Galwedigaethau sy'n cynnwys tasgau pob dydd gan fwyaf, yn ymwneud â defnyddio offer llaw syml fel arfer ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn cymwysterau addysgol ffurfiol.
Gweithwyr prosesau, offer a pheiriannau
 • Gyrwyr / defnyddwyr cerbydau
 • Defnyddwyr peiriannau
Defnyddio cerbydau a pheiriannau llonydd a symudol eraill a monitro offer diwydiannol a pheiriannau mawr, neu adeiladu cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond byddent fel arfer wedi cael hyfforddiant sy'n ymwneud â phrofiad ffurfiol.
Swyddi mewn Gwerthiannau a Gwasanaeth i Gwsmeriaid
 • Cynorthwywyr gwerthu, goruchwylwyr gwerthu
 • Asiantau canolfannau galw
 • Swyddi gofal cwsmeriaid
Occupations whose tasks require knowledge and experience necessary to sell goods and services, accept payment and replenish stocks.
Gofalu, Hamdden a Swyddi Gwasanaethu Eraill
 • Cynorthwywyr gofal, nyrsys meithrin / gwarchodwyr plant
 • Gweithwyr cadw tŷ, gofalwyr
 • Gofalwyr cartref
 • Staff ambiwlans
 • Cynorthwywyr addysgu
 • Nyrsys deintyddol / milfeddygaeth
 • Cynorthwywyr nyrsio a nyrsys atodol
 • Rhieni tŷ a wardeiniaid preswyl
 • (NID Y CANLYNOL: Nyrsys meddygol proffesiynol, bydwragedd, ffisiotherapyddion a gweithwyr cymdeithasol neu barafeddygon)
Galwedigaethau sy'n cynnwys darparu gwasanaethau i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn maes amddiffyn y cyhoedd neu ofal personol. Mae'r prif dasgau fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau glendid a gofal wrth deithio.
Swyddi mewn Crefftau Medrus
 • Cogyddion a phen-gogyddion
 • Rheolwyr arlwyo
 • Garddwyr, garddwyr tirlunio, gofalwyr tir a gofalwyr gwyrdd
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn menter a sgiliau ymarferol eraill.
Swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Parafeddygon
 • Gweithwyr ieuenctid a chymunedol
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Swyddogion a hyfforddwyr chwaraeon
 • Technegwyr meddygol a deintyddol
 • Technegwyr fferyllol
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Technegwyr labordai / peirianneg / gwyddoniaeth / technoleg gwybodaeth
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel perthnasol, yn cynnwys cyfnod sylweddol o hyfforddiant llawn amser neu astudiaeth bellach.
Swyddi Proffesiynol
 • Meddygon, nyrsys, bydwragedd
 • Seicolegwyr
 • Gweithwyr cymdeithasol
 • Ymarferwyr meddygol
 • Therapyddion iaith a lleferydd
 • Fferyllwyr
 • Milfeddygon
 • Ymarferwyr deintyddol
 • Gweithwyr proffesiynol mewn datblygu meddalwedd a thechnoleg gwybodaeth
 • Cyfrifyddion, cyfreithwyr, twrneiod
Bydd y galwedigaethau yma fel arfer yn gofyn gradd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys defnyddio gwybodaeth ddamcaniaethol yn ymarferol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Y Sector Cyhoeddus neu Addysg

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau (gan gynnwys adrannau mewnol). Mae'r gwaith yma'n gofyn llawer iawn o wybodaeth am brosesau'r busnes
Gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, gweithwyr derbynfa, cynorthwywyr personol, teleffonyddion
 • Ceidwaid cyfrifon, rheolwyr credyd/clercod cyflog
 • Swyddogion llywodraeth leol, swyddogion gwasanaeth sifil
 • Cynorthwywyr swyddfa, goruchwylwyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Cynorthwywyr llyfrgell, cynorthwywyr cronfeydd data
 • Gweinyddwyr adnoddau dynol
 • Clercod a chynorthwywyr llyfrgell
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol cyffredinol, gwaith clerigol, gwaith ysgrifenyddol ac amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol yn ymwneud â'r cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau elfennol
 • Glanhawyr, gwarchodwyr diogelwch
 • Llafurwyr
 • Cynorthwywyr arlwyo / cegin
 • Glanhawyr ffordd, wardeiniaid traffig
 • Swyddi croesi ffordd a chanol dydd i ysgolion
Galwedigaethau sy'n cynnwys tasgau pob dydd gan fwyaf, yn ymwneud â defnyddio offer llaw syml fel arfer ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn cymwysterau addysgol ffurfiol.
Gweithwyr prosesau, offer a pheiriannau
 • Gyrwyr / gweithredwyr cerbydau
 • Gweithredwyr peiriannau
Defnyddio cerbydau a pheiriannau llonydd a symudol eraill a monitro offer diwydiannol a pheiriannau mawr, neu adeiladu cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond byddent fel arfer wedi cael hyfforddiant sy'n ymwneud â phrofiad ffurfiol.
Swyddi mewn Gwerthiannau a Gwasanaeth i Gwsmeriaid
 • Rheolwyr gwasanaethau'r cwsmeriaid, asiantau canolfannau galw
 • Swyddi gofal cwsmeriaid
 • Cynorthwywyr gwerthu/manwerthu, goruchwylwyr gwerthu
Galwedigaethau y mae eu tasgau'n gofyn am yr wybodaeth a'r profiad sy'n angenrheidiol i werthu nwyddau a gwasanaethau, derbyn taliadau a chynnal lefelau stoc.
Gofalu, Hamdden a Swyddi Gwasanaethu Eraill
 • Gofalwyr, gweithwyr cadw tŷ
 • Gweithwyr gofal a gofalwyr cartref
 • Cynorthwywyr cefnogi mewn addysg
 • Nyrsys meithrin a chynorthwywyr
 • Cynorthwywyr addysgu
 • Swyddogion rheoli plâu
 • Swyddi mewn gofalu am anifeiliaid
 • Cynorthwywyr hamdden a chwaraeon
 • (NID Y CANLYNOL: gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr ieuenctid, swyddogion lles)
Galwedigaethau sy'n cynnwys darparu gwasanaethau i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn maes amddiffyn y cyhoedd neu ofal personol. Mae'r prif dasgau fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau glendid a gofal wrth deithio.
Swyddi mewn Crefftau Medrus
 • Trydanwyr, plymwyr
 • Cogyddion a phen-gogyddion
 • Argraffwyr
 • Garddwyr a garddwyr tirlunio
 • Gofalwyr tir a gofalwyr gwyrdd
 • Peirianyddion technoleg gwybodaeth
 • Crefftau adeiladu ac adeiladwaith
 • (NID Y CANLYNOL: technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn menter a sgiliau ymarferol eraill.
Swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Swyddogion carchar/tân/heddlu iau
 • Gweithwyr cymunedol
 • Cynghorwyr gyrfaol
 • Swyddogion lles / tai
 • Gweithwyr ieuenctid a chymunedol
 • Hyfforddwyr diwydiannol / galwedigaethol
 • Technegwyr labordai / peirianneg / gwyddoniaeth / technoleg gwybodaeth
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel perthnasol, yn cynnwys cyfnod sylweddol o hyfforddiant llawn amser neu astudiaeth bellach.
Swyddi Proffesiynol
 • Rhaglenwyr, gweithwyr proffesiynol mewn datblygu meddalwedd a thechnoleg gwybodaeth
 • Gweithwyr proffesiynol mewn datblygu a dylunio gwefannau
 • Cyfrifyddion
 • Cyfreithwyr, twrneiod, bargyfreithwyr a barnwyr
 • Economegwyr
 • Athrawon
 • Gweithwyr cymdeithasol
 • Llyfrgellwyr
 • Peiriannwyr
 • Therapyddion galwedigaethol
 • Awduron/newyddiadurwyr
Bydd y galwedigaethau yma fel arfer yn gofyn gradd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys defnyddio gwybodaeth ddamcaniaethol yn ymarferol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Dim un o'r uchod / Arall

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau (gan gynnwys adrannau mewnol). Mae'r gwaith yma'n gofyn llawer iawn o wybodaeth am brosesau'r busnes
Gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, gweithwyr derbynfa, cynorthwywyr personol, teleffonyddion
 • Clercod cyflog/rheolwyr credyd, ceidwaid cyfrifon
 • Cynorthwywyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Swyddogion llywodraeth leol
 • Gweinyddwyr adnoddau dynol
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol cyffredinol, gwaith clerigol, gwaith ysgrifenyddol ac amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol yn ymwneud â'r cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau elfennol
 • Glanhawyr
 • Pacwyr, gweithwyr storio / trin nwyddau
 • Cynorthwywyr arlwyo / cegin
 • Staff gweini, staff bar
 • Gwarchodwyr diogelwch
 • Gweithwyr mewn golchdai a busnesau sych-lanhau a smwddio
 • Gweithwyr fferm / coedwigaeth / pysgota
 • Gweithwyr post, negeswyr, cludwyr
Galwedigaethau sy'n cynnwys tasgau pob dydd gan fwyaf, yn ymwneud â defnyddio offer llaw syml fel arfer ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn cymwysterau addysgol ffurfiol.
Gweithwyr prosesau, offer a pheiriannau
 • Gyrwyr / gweithredwyr cerbydau
 • Gweithredwyr peiriannau
 • Dosbarthwyr a chydosodwyr
 • Chwarelwyr
 • Sgaffaldwyr
Defnyddio cerbydau a pheiriannau llonydd a symudol eraill a monitro offer diwydiannol a pheiriannau mawr, neu adeiladu cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond byddent fel arfer wedi cael hyfforddiant sy'n ymwneud â phrofiad ffurfiol.
Swyddi mewn Gwerthiannau a Gwasanaeth i Gwsmeriaid
 • Cynorthwywyr gwerthu, goruchwylwyr / rheolwyr gwerthu
 • Asiantau canolfannau galw, gwerthwyr dros y ffôn
 • Swyddi gofal cwsmeriaid, goruchwylwyr / rheolwyr gwasanaethau'r cwsmeriaid
 • (NID Y CANLYNOL: Cynrychiolwyr gwerthiant)
Galwedigaethau y mae eu tasgau'n gofyn am yr wybodaeth a'r profiad sy'n angenrheidiol i werthu nwyddau a gwasanaethau, derbyn taliadau a chynnal lefelau stoc.
Gofalu, Hamdden a Swyddi Gwasanaethu Eraill
 • Cynorthwywyr gofal, nyrsys meithrin / gwarchodwyr plant
 • Gweithwyr cadw tŷ, gofalwyr
 • Cynorthwywyr / gwerthwyr gwyliau
 • Pobl trin gwallt, gweithwyr harddwch
 • Cynorthwywyr cefnogi addysgol
 • Gwasanaethau gofal anifeiliaid
 • Cynorthwywyr ar deithiau awyr / trên
 • (NID Y CANLYNOL: Nyrsys meddygol proffesiynol, gweithwyr cymdeithasol neu barafeddygon)
Galwedigaethau sy'n cynnwys darparu gwasanaethau i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn maes amddiffyn y cyhoedd neu ofal personol. Mae'r prif dasgau fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau glendid a gofal wrth deithio.
Swyddi mewn Crefftau Medrus
 • Trydanwyr, plymwyr, seiri coed
 • Peirianyddion teledu, peirianyddion technoleg gwybodaeth
 • Mecanyddion
 • Cogyddion, pen-gogyddion, cigyddion, pobwyr
 • Rheolwyr bar ac arlwyo
 • Garddwyr / ceidwaid y tir, gwerthwyr blodau
 • Crefftau adeiladu ac adeiladwaith
 • (NID Y CANLYNOL: technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Yn ymwneud â galwedigaethau lle mae'r prif dasgau'n cynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn menter a sgiliau ymarferol eraill.
Swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Cynrychiolwyr gwerthiannau, rheolwyr cyfrifon
 • Gwerthwyr tai, arwerthwyr
 • Trefnwyr, rheolwyr arddangosfeydd / cynadleddau
 • Swyddogion a hyfforddwyr chwaraeon
 • Dylunwyr cynhyrchion, dylunwyr graffeg
 • Technegwyr labordai / peirianneg / gwyddoniaeth / technoleg gwybodaeth
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel perthnasol, yn cynnwys cyfnod sylweddol o hyfforddiant llawn amser neu astudiaeth bellach.
Swyddi Proffesiynol
 • Rhaglenwyr, gweithwyr proffesiynol mewn datblygu meddalwedd a thechnoleg gwybodaeth
 • Meddygon, nyrsys, bydwragedd
 • Cyfreithwyr, twrneiod, cyfrifyddion
 • Gweithwyr cymdeithasol
 • Athrawon
 • Ymgynghorwyr rheoli a dadansoddwyr busnes
 • Pobl broffesiynol ym myd peirianneg
 • Rheolwyr prosiectau adeiladu
 • Newyddiadurwyr, golygyddion papur newydd
Bydd y galwedigaethau yma fel arfer yn gofyn gradd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys defnyddio gwybodaeth ddamcaniaethol yn ymarferol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.