Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2022Rolau swyddi Staff ar-lein cardiau brydlon

Dewiswch y sector eang sy'n gweddu orau i'ch sefydliad o'r rhestr isod. Bydd hyn yn gwneud yr enghreifftiau a ddangosir yn fwy perthnasol i chi.


Cludiant, Manwerthu neu Gyfanwerthu

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
 • (NID Y CANLYNOL: Perchnogion siop)
Mae'r categori hwn yn cynnwys swyddi lle mae'r prif dasgau'n gofyn cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau. Gall hyn gynnwys rheoli adrannau mewnol.
Swyddi gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, derbynyddion, cynorthwywyr personol
 • Cyfrifyddion, rheolwyr credyd/clercod cyflogau
 • Cynorthwywyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Cynorthwywyr cronfa ddata
 • Clercod a chynorthwywyr rheoli stoc
 • Clercod a chynorthwywyr cludiant a dosbarthu
 • Rheolwyr gwasanaeth cwsmeriaid
 • (NID Y CANLYNOL: Teleffonyddion)
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol, clerigol ac ysgrifenyddol cyffredinol ac yn gwneud amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol wedi'u haddasu ar gyfer y cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau sylfaenol
 • Glanhawyr, swyddogion diogelwch
 • Llafurwyr
 • Cynorthwywyr cegin/arlwyo
 • Pacwyr, trin nwyddau
 • Staff storio, llenwyr silffoedd
 • Gweithwyr post, negeseuwyr
 • (NID Y CANLYNOL: Cludwyr)
Mae hyn yn cynnwys galwedigaethau sy'n ymwneud yn bennaf â thasgau arferol sy'n gofyn defnyddio offer llaw syml ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn am gymwysterau addysgol.
Gweithwyr prosesau, cyfarpar a pheiriannau
 • Gyrwyr/gweithredwyr cerbydau, yn cynnwys gyrwyr trenau / lorïau nwyddau trymion / faniau / cerbydau fforchgodi / bysiau / tacsis
 • Cludwyr
 • Gweithredwyr peiriannau
 • Arolygwyr a phrofwyr rheolwaith
 • Gweithredwyr prosesau bwyd, diod a thybaco
 • Gosodwyr teiars, ecsôst a sgriniau gwynt
Gweithio gyda cherbydau a pheiriannau symudol a llonydd eraill, monitro offer diwydiannol a chyfarpar, neu gydosod cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond bydd ganddynt fel arfer hyfforddiant ffurfiol ar sail profiad.
Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer
 • Cynorthwywyr gwerthu, goruchwylwyr gwerthu, cynrychiolwyr gwerthu
 • Swyddi gwasanaeth y cwsmer (ac eithrio rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
 • Gweithwyr canolfan alwadau
 • Addurnwyr ffenestri
 • Cynorthwywyr fferyllfeydd a gwasanaethau paratoi eraill
 • Teleffonyddion
 • Cadwyr siopau (yn cynnwys perchnogion)
 • (NID Y CANLYNOL: Gweithwyr trin marsiandïaeth, Rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
Mae Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau, yn derbyn taliadau ac yn ailgyflenwi stoc, yn rhoi gwybodaeth i gleientiaid posibl a gwasnaethau ychwanegol i gwsmeriaid yn dilyn y pwynt gwerthu.
Swyddi Gofalu, Hamdden a Gwasanaethau Eraill
 • Cynorthwywyr teithiau awyr / rheilffordd
 • Gweithwyr trin gwallt, harddwch a barbwyr
 • Staff ambiwlans (ac eithrio parafeddygon)
 • Gofalwyr
 • Cynorthwywyr gofal, gweinyddesau meithrin / gwarchodwyr plant (ac eithrio ymarferwyr Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar)
Galwedigaethau sy'n gofyn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn gwaith gofal personol neu ddiogelu cyhoeddus. Mae'r prif dasgau perthnasol fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sy'n sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau hylendid a gofal teithio.
Swyddi crefftau medrus
 • Trydanwyr, plymwyr
 • Cigyddion, pobwyr, gwerthwyr pysgod
 • Technegwyr, mecanyddion a thrydanwyr cerbydau
 • Peirianwyr technoleg gwybodaeth
 • Gwerthwyr blodau
 • Sieffiaid
 • (NID Y CANLYNOL: technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Mae'r rhain yn gofyn cyfnod sylweddol o hyfforddiant. Gallai'r prif dasgau gynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn deheurwydd y dwylo, synnwyr cyffredin a sgiliau ymarferol eraill.
Galwedigaethau proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Ymarferwyr Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar
 • Rheolwyr cyfrifon gwerthu, swyddogion gweithredol gwerthiannau busnes (ac eithrio Rheolwyr marchnata)
 • Gwerthwyr nwyddau marsiandïaeth
 • Rheolwyr datblygu busnes
 • Prynwyr, swyddogion prynu a phwrcasu
 • Ffotograffwyr, ysgrifenwyr
 • Gwerthwyr tai, arwerthwyr
 • Technegwyr technoleg gwybodaeth / gwyddoniaeth / peirianneg / labordy
 • (NID Y CANLYNOL: Cynrychiolwyr gwerthiannau, Dylunwyr graffeg)
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel sy'n cynnwys cyfnod sylweddol o astudiaeth bellach neu hyfforddiant llawn amser.
Galwedigaethau proffesiynol
 • Rhaglennwyr, gweithwyr proffesiynol mewn technoleg gwybodaeth a datblygu meddalwedd
 • Gweithwyr proffesiynol mewn datblygu a dylunio ar y we
 • Cyfrifwyr, arbenigwyr treth
 • Cyfreithwyr, twrneiod
 • Economegwyr
 • Rheolwyr busnes a rheolwyr prosiect ariannol, rheolwyr marchnata
 • Newyddiadurwyr, golygyddion papur newydd
 • Dylunwyr graffeg
 • Pobl broffesiynol mewn peirianneg
Bydd y galwedigaethau hyn fel arfer yn gofyn am radd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys gwneud defnydd ymarferol o wybodaeth ddamcaniaethol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Busnes a Gwasanaethau Eraill, Cyllid neu Yswiriant

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Mae'r categori hwn yn cynnwys swyddi lle mae'r prif dasgau'n gofyn cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau. Gall hyn gynnwys rheoli adrannau mewnol.
Swyddi gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, derbynyddion, cynorthwywyr personol
 • Cyfrifyddion, rheolwyr credyd/clercod cyflogau
 • Cynorthwywyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Clercod yswiriant a phensiynau
 • Cynorthwywyr cronfa ddata
 • Ysgrifenyddion cyfreithiol (heb gynnwys gweithredwyr cyfreithiol a pharagyfreithiol)
 • Clercod a chynorthwywyr llyfrgell
 • Rheolwyr gwasanaeth cwsmeriaid
 • (NID Y CANLYNOL: Teleffonyddion)
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol, clerigol ac ysgrifenyddol cyffredinol ac yn gwneud amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol wedi'u haddasu ar gyfer y cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau sylfaenol
 • Glanhawyr, swyddogion diogelwch
 • Llafurwyr
 • Cynorthwywyr cegin/arlwyo
 • Gweithwyr post, negeseuwyr
 • Golchwyr dillad, glanhawyr sychlanhau a gweithwyr smwddio
 • (NID Y CANLYNOL: Cludwyr)
Mae hyn yn cynnwys galwedigaethau sy'n ymwneud yn bennaf â thasgau arferol sy'n gofyn defnyddio offer llaw syml ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn am gymwysterau addysgol.
Gweithwyr prosesau, cyfarpar a pheiriannau
 • Gyrwyr/gweithredwyr cerbydau
 • Gweithredwyr peiriannau
 • Arolygwyr a phrofwyr rheolwaith
 • Hyfforddwyr gyrru
Gweithio gyda cherbydau a pheiriannau symudol a llonydd eraill, monitro offer diwydiannol a chyfarpar, neu gydosod cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond bydd ganddynt fel arfer hyfforddiant ffurfiol ar sail profiad.
Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer
 • Cynorthwywyr gwerthu, rheolwyr gwerthu
 • Swyddi gofal y cwsmer (ac eithrio rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
 • Gweithwyr canolfan alwadau, gwerthwyr dros y ffôn
 • Cyfwelwyr ymchwil i'r farchnad
 • Teleffonyddion
 • Cynrychiolwyr gwerthu
 • (NID Y CANLYNOL: Rheolwyr gwasanaeth y cwsmer, swyddogion prynu a gwerthu, asiantau eiddo neu arwerthwyr)
Mae Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau, yn derbyn taliadau ac yn ailgyflenwi stoc, yn rhoi gwybodaeth i gleientiaid posibl a gwasnaethau ychwanegol i gwsmeriaid yn dilyn y pwynt gwerthu.
Swyddi Gofalu, Hamdden a Gwasanaethau Eraill
 • Gofalwyr
 • Cynorthwywyr gofal, gweinyddesau meithrin / gwarchodwyr plant (ac eithrio ymarferwyr Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar)
 • Gweithwyr gofal a gweithwyr gofal yn y cartref
 • Gweithwyr trin gwallt, harddwch a barbwyr
Galwedigaethau sy'n gofyn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn gwaith gofal personol neu ddiogelu cyhoeddus. Mae'r prif dasgau perthnasol fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sy'n sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau hylendid a gofal teithio.
Swyddi crefftau medrus
 • Trydanwyr, crefftau electronig
 • Sieffiaid, cogyddion
 • Rheolwyr bar ac arlwyo
 • Argraffwyr
 • Peirianwyr teledu, peirianwyr technoleg gwybodaeth
 • Garddwyr / gofalwyr tir
 • (NID Y CANLYNOL: technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Mae'r rhain yn gofyn cyfnod sylweddol o hyfforddiant. Gallai'r prif dasgau gynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn deheurwydd y dwylo, synnwyr cyffredin a sgiliau ymarferol eraill.
Galwedigaethau proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Swyddogion cysylltiadau diwydiannol ac adnoddau dynol
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Tanysgrifwyr yswiriant
 • Rheolwyr gwerthiannau
 • Rheolwyr datblygu busnes a chyfrifon gwerthiannau, swyddogion gweithredol gwerthiannau busnes (ac eithrio rheolwyr Marchnata)
 • Prynwyr, swyddogion prynu a phwrcasu
 • Ysgrifenwyr
 • Artistiaid / cerddorion
 • Ymarferwyr gofal plant / Blynyddoedd Cynnar
 • Gwerthwyr tai, arwerthwyr
 • Trefnwyr a rheolwyr cynadleddau / arddangosfeydd
 • Technegwyr technoleg gwybodaeth / gwyddoniaeth / peirianneg / labordy
 • (NID Y CANLYNOL: Cynrychiolwyr gwerthiannau, Newyddiadurwyr, Dylunwyr graffeg, dadansoddwyr/cynghorwyr buddsoddi)
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel sy'n cynnwys cyfnod sylweddol o astudiaeth bellach neu hyfforddiant llawn amser.
Galwedigaethau proffesiynol
 • Rhaglennwyr, gweithwyr proffesiynol mewn technoleg gwybodaeth a datblygu meddalwedd
 • Gweithwyr proffesiynol mewn datblygu a dylunio ar y we
 • Cyfrifwyr, arbenigwyr treth
 • Cyfreithwyr, twrneiod, bargyfreithwyr a barnwyr
 • Parafeddygon, gweithredwyr cyfreithiol
 • Economegwyr
 • Ymgynghorwyr rheoli a dadansoddwyr busnes
 • Cynghorwyr / dadansoddwyr buddsoddi
 • Dadansoddwyr ymchwil i’r farchnad / Marchnata / Cyfryngau Cymdeithasol, rheolwyr marchnata
 • Penseiri
 • Dylunwyr graffeg
 • Newyddiadurwyr
 • Syrfewyr Siartredig/Meintiau
 • Rheolwyr cyfrifon hysbysebu / cyfarwyddwyr creadigol
 • Pobl broffesiynol mewn peirianneg
Bydd y galwedigaethau hyn fel arfer yn gofyn am radd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys gwneud defnydd ymarferol o wybodaeth ddamcaniaethol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Gweithgynhyrchu, Adeiladu neu Amaethyddiaeth

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Mae'r categori hwn yn cynnwys swyddi lle mae'r prif dasgau'n gofyn cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau. Gall hyn gynnwys rheoli adrannau mewnol.
Swyddi gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, derbynyddion, cynorthwywyr personol
 • Cyfrifyddion, rheolwyr credyd/clercod cyflogau
 • Rheolwyr swyddfa
 • Cynorthwywyr cronfa ddata, cynorthwywyr swyddfa
 • Clercod a chynorthwywyr rheoli stoc
 • Rheolwyr gwasanaeth cwsmeriaid
 • (NID Y CANLYNOL: Teleffonyddion)
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol, clerigol ac ysgrifenyddol cyffredinol ac yn gwneud amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol wedi'u haddasu ar gyfer y cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau sylfaenol
 • Glanhawyr, swyddogion diogelwch
 • Llafurwyr
 • Cynorthwywyr cegin/arlwyo
 • Pacwyr, trin nwyddau
 • Staff storio
 • Gweithwyr fferm / coedwigaeth / pysgota
Mae hyn yn cynnwys galwedigaethau sy'n ymwneud yn bennaf â thasgau arferol sy'n gofyn defnyddio offer llaw syml ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn am gymwysterau addysgol.
Gweithwyr prosesau, cyfarpar a pheiriannau
 • Gyrwyr/gweithredwyr cerbydau
 • Gweithredwyr peiriannau
 • Gyrwyr lorïau nwyddau trymion / faniau / cerbydau fforchgodi
 • Didolwyr, cydosodwyr
 • Gweithwyr sgaffaldau / llwyfannau / rigiau
 • Arolygwyr a phrofwyr rheolwaith
 • Gweithwyr prosesau metel / plastig / rwber / pren / tecstilau
 • Gweithwyr chwarel
Gweithio gyda cherbydau a pheiriannau symudol a llonydd eraill, monitro offer diwydiannol a chyfarpar, neu gydosod cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond bydd ganddynt fel arfer hyfforddiant ffurfiol ar sail profiad.
Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer
 • Cynorthwywyr gwerthu, goruchwylwyr gwerthu
 • Swyddi gofal y cwsmer (ac eithrio rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
 • Swyddi canolfan alwadau / canolfan gysylltu
 • Teleffonyddion
 • Cynrychiolwyr gwerthu
 • (NID Y CANLYNOL: Rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
Mae Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau, yn derbyn taliadau ac yn ailgyflenwi stoc, yn rhoi gwybodaeth i gleientiaid posibl a gwasnaethau ychwanegol i gwsmeriaid yn dilyn y pwynt gwerthu.
Swyddi Gofalu, Hamdden a Gwasanaethau Eraill
 • Gofalwyr
 • Cynorthwywyr gofal, gweinyddesau meithrin / gwarchodwyr plant (ac eithrio ymarferwyr Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar)
 • Gwasanaethau gofal anifeiliaid
 • (NID Y CANLYNOL: Nyrsys milfeddygol)
Galwedigaethau sy'n gofyn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn gwaith gofal personol neu ddiogelu cyhoeddus. Mae'r prif dasgau perthnasol fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sy'n sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau hylendid a gofal teithio.
Swyddi crefftau medrus
 • Trydanwyr, crefftau trydanol
 • Plymwyr, gweithwyr gosod a thrwsio systemau gwresogi ac awyru
 • Argraffwyr
 • Ffermwyr
 • Seiri coed, gwneuthurwyr dodrefn
 • Mecaneg
 • Gosodwyr peiriannau / gwneuthurwyr offer
 • Paentwyr ac addurnwyr
 • Gweithwyr to, plastro a gosod ffenestri
 • Bricwyr a seiri maen
 • Cynhyrchwyr gwaith metel a gosodwyr cynnal a chadw
 • Crefftau weldio
 • Garddwyr / cynllunwyr gerddi
 • (NID Y CANLYNOL: technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Mae'r rhain yn gofyn cyfnod sylweddol o hyfforddiant. Gallai'r prif dasgau gynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn deheurwydd y dwylo, synnwyr cyffredin a sgiliau ymarferol eraill.
Galwedigaethau proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg
 • Technegwyr technoleg gwybodaeth, technegwyr labordai
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Ymarferwyr gofal plant / Blynyddoedd cynnar
 • Rheolwyr cyfrifon gwerthu, gweithredwyr gwerthiannau busnes (ac eithrio Rheolwyr marchnata)
 • Rheolwyr datblygu busnes
 • Drafftwyr
 • Technegwyr peirianneg sifil ac adeiladu
 • Amcangyfrifwyr, priswyr ac aseswyr
 • Dylunwyr cynhyrchion
 • Nyrsys milfeddygol
 • (NID Y CANLYNOL: Cynrychiolwyr gwerthiannau)
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel sy'n cynnwys cyfnod sylweddol o astudiaeth bellach neu hyfforddiant llawn amser.
Galwedigaethau proffesiynol
 • Gweithwyr proffesiynol mewn technoleg gwybodaeth a datblygu meddalwedd
 • Cyfrifwyr, arbenigwyr treth
 • Rheolwyr marchnata
 • Cyfreithwyr, twrneiod
 • Economegwyr
 • Peirianwyr proffesiynol
 • Cemegwyr
 • Ymchwilwyr gwyddonol
 • Penseiri
 • Peirianwyr cynllunio a rheoli ansawdd
 • Rheolwyr prosiectau adeiladu
 • Syrfewyr Siarteredig / Meintiau
 • Rhaglenwyr a datblygwyr meddalwedd
Bydd y galwedigaethau hyn fel arfer yn gofyn am radd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys gwneud defnydd ymarferol o wybodaeth ddamcaniaethol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Gwasanaethau Lletygarwch, Arlwyo neu Hamdden

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Mae'r categori hwn yn cynnwys swyddi lle mae'r prif dasgau'n gofyn cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau. Gall hyn gynnwys rheoli adrannau mewnol.
Swyddi gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, derbynyddion, cynorthwywyr personol
 • Cyfrifyddion, rheolwyr credyd/clercod cyflogau
 • Cynorthwywyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Rheolwyr gwasanaeth cwsmeriaid
 • Cynorthwywyr cronfa ddata
 • (NID Y CANLYNOL: Teleffonyddion)
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol, clerigol ac ysgrifenyddol cyffredinol ac yn gwneud amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol wedi'u haddasu ar gyfer y cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau sylfaenol
 • Glanhawyr, swyddogion diogelwch
 • Llafurwyr
 • Cynorthwywyr cegin/arlwyo
 • Staff bar, gweinyddwyr a gweinyddesau
 • Golchwyr dillad, glanhawyr sychlanhau
 • Cynorthwywyr hamdden a pharciau thema
Mae hyn yn cynnwys galwedigaethau sy'n ymwneud yn bennaf â thasgau arferol sy'n gofyn defnyddio offer llaw syml ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn am gymwysterau addysgol.
Gweithwyr prosesau, cyfarpar a pheiriannau
 • Gyrwyr/gweithredwyr cerbydau, yn cynnwys gyrwyr lorïau nwyddau trymion / faniau / cerbydau fforchgodi
 • Gweithredwyr peiriannau
 • Gweithredwyr prosesau bwyd, diod a thybaco
Gweithio gyda cherbydau a pheiriannau symudol a llonydd eraill, monitro offer diwydiannol a chyfarpar, neu gydosod cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond bydd ganddynt fel arfer hyfforddiant ffurfiol ar sail profiad.
Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer
 • Cynorthwywyr gwerthu, arianwyr manwerthu
 • Swyddi gwasanaeth y cwsmer (ac eithrio rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
 • Telewerthiannau, gweithwyr canolfan alwadau
 • Teleffonyddion
 • Cynrychiolwyr gwerthu
 • (NID Y CANLYNOL: Rheolwyr gwerthiannau / gwasanaeth y cwsmer)
Mae Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau, yn derbyn taliadau ac yn ailgyflenwi stoc, yn rhoi gwybodaeth i gleientiaid posibl a gwasnaethau ychwanegol i gwsmeriaid yn dilyn y pwynt gwerthu.
Swyddi Gofalu, Hamdden a Gwasanaethau Eraill
 • Asiantau teithio, cynorthwywyr teithio
 • Cynorthwywyr chwaraeon a hamdden
 • Gweithwyr trin gwallt a harddwch
 • Cynorthwywyr gofal, gweinyddesau meithrin / gwarchodwyr plant
 • Ceidwaid tŷ, gofalwyr
Galwedigaethau sy'n gofyn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn gwaith gofal personol neu ddiogelu cyhoeddus. Mae'r prif dasgau perthnasol fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sy'n sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau hylendid a gofal teithio.
Swyddi crefftau medrus
 • Sieffiaid, cogyddion
 • Rheolwyr bar ac arlwyo
 • Cigyddion, pobwyr
 • Garddwyr / cynllunwyr gerddi
 • Gofalwyr tir a gofalwyr y grîn
 • Trydanwyr, plymwyr, argraffwyr
 • (NID Y CANLYNOL: Technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Mae'r rhain yn gofyn cyfnod sylweddol o hyfforddiant. Gallai'r prif dasgau gynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn deheurwydd y dwylo, synnwyr cyffredin a sgiliau ymarferol eraill.
Galwedigaethau proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Rheolwyr gwerthiannau, rheolwyr cyfrifon gwerthu (ac eithrio Rheolwyr marchnata)
 • Hyfforddwyr ffitrwydd, hyfforddwyr chwaraeon, hyfforddwyr a swyddogion (ac eithrio therapyddion chwaraeon)
 • Trefnwyr a rheolwyr cynadleddau ac arddangosfeydd
 • Swyddogion prynu a phwrcasu
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Ymarferwyr gofal plant / Blynyddoedd cynnar
 • Technegwyr technoleg gwybodaeth / gwyddoniaeth / labordy
 • (NID Y CANLYNOL: Cynrychiolwyr gwerthiannau)
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel sy'n cynnwys cyfnod sylweddol o astudiaeth bellach neu hyfforddiant llawn amser.
Galwedigaethau proffesiynol
 • Therapyddion proffesiynol (yn cynnwys therapyddion chwaraeon), nyrsys
 • Rhaglennwyr, gweithwyr proffesiynol mewn technoleg gwybodaeth a datblygu meddalwedd
 • Gweithwyr proffesiynol mewn datblygu a dylunio ar y we
 • Cyfrifwyr, arbenigwyr treth, economegwyr
 • Rheolwyr marchnata
 • Cyfreithwyr, twrneiod
Bydd y galwedigaethau hyn fel arfer yn gofyn am radd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys gwneud defnydd ymarferol o wybodaeth ddamcaniaethol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Iechyd neu Ofal Cymdeithasol

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Mae'r categori hwn yn cynnwys swyddi lle mae'r prif dasgau'n gofyn cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau. Gall hyn gynnwys rheoli adrannau mewnol.
Swyddi gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, derbynyddion, cynorthwywyr personol
 • Cyfrifyddion, rheolwyr credyd/clercod cyflogau
 • Cynorthwywyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Cynorthwywyr cronfa ddata
 • Rheolwyr gwasanaeth y cwsmer
 • (NID Y CANLYNOL: Teleffonyddion)
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol, clerigol ac ysgrifenyddol cyffredinol ac yn gwneud amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol wedi'u haddasu ar gyfer y cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau sylfaenol
 • Glanhawyr, swyddogion diogelwch
 • Cynorthwywyr cegin/arlwyo
 • Golchwyr dillad, glanhawyr sychlanhau a gweithwyr smwddio
 • Porthorion ysbyty
Mae hyn yn cynnwys galwedigaethau sy'n ymwneud yn bennaf â thasgau arferol sy'n gofyn defnyddio offer llaw syml ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn am gymwysterau addysgol.
Gweithwyr prosesau, cyfarpar a pheiriannau
 • Gyrwyr/gweithredwyr cerbydau
 • Gweithredwyr peiriannau
Gweithio gyda cherbydau a pheiriannau symudol a llonydd eraill, monitro offer diwydiannol a chyfarpar, neu gydosod cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond bydd ganddynt fel arfer hyfforddiant ffurfiol ar sail profiad.
Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer
 • Cynorthwywyr gwerthu, goruchwylwyr gwerthu
 • Gweithwyr canolfan alwadau
 • Swyddi gwasanaeth y cwsmer (ac eithrio rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
 • Teleffonyddion
 • (NID Y CANLYNOL: Rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
Mae Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau, yn derbyn taliadau ac yn ailgyflenwi stoc, yn rhoi gwybodaeth i gleientiaid posibl a gwasnaethau ychwanegol i gwsmeriaid yn dilyn y pwynt gwerthu.
Swyddi Gofalu, Hamdden a Gwasanaethau Eraill
 • Cynorthwywyr gofal, gweinyddesau meithrin / gwarchodwyr plant (ac eithrio ymarferwyr Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar)
 • Ceidwaid tŷ, gofalwyr
 • Gofalwyr yn y cartref
 • Staff ambiwlans (ac eithrio parafeddygon)
 • Cynorthwywyr addysgu (ac eithrio cynorthwywyr addysgu lefel uwch)
 • Nyrsys deintyddol
 • Cynorthwywyr nyrsio a nyrsys ategol
 • Rhieni tŷ a wardeniaid preswyl
 • (NID Y CANLYNOL: Nyrsys meddygol proffesiynol, bydwragedd, ffisiotherapyddion, gweithwyr cymdeithasol, parafeddygon, nyrsys milfeddygol)
Galwedigaethau sy'n gofyn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn gwaith gofal personol neu ddiogelu cyhoeddus. Mae'r prif dasgau perthnasol fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sy'n sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau hylendid a gofal teithio.
Swyddi crefftau medrus
 • Sieffiaid, cogyddion
 • Rheolwyr arlwyo
 • Garddwyr, cynllunwyr gerddi, gofalwyr tir a gofalwyr y grîn
Mae'r rhain yn gofyn cyfnod sylweddol o hyfforddiant. Gallai'r prif dasgau gynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn deheurwydd y dwylo, synnwyr cyffredin a sgiliau ymarferol eraill.
Galwedigaethau proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Nyrsys milfeddygol
 • Gweithwyr ieuenctid a chymuned
 • Ymarferwyr gofal plant / Blynyddoedd Cynnar
 • Cynorthwywyr addysgu lefel uwch
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Hyfforddwyr chwaraeon, hyfforddwyr a swyddogion (ac eithrio therapyddion chwaraeon)
 • Technegwyr meddygol a deintyddol
 • Technegwyr fferyllol
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Technegwyr technoleg gwybodaeth / gwyddoniaeth / peirianneg / labordy
 • (NID Y CANLYNOL: Parafeddygon)
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel sy'n cynnwys cyfnod sylweddol o astudiaeth bellach neu hyfforddiant llawn amser.
Galwedigaethau proffesiynol
 • Meddygon, nyrsys, bydwragedd
 • Seicolegwyr
 • Gweithwyr cymdeithasol
 • Therapyddion galwedigaethol
 • Ymarferwyr meddygol
 • Therapyddion iaith a lleferydd
 • Fferyllwyr
 • Milfeddygon
 • Ymarferwyr deintyddol
 • Gweithwyr proffesiynol mewn technoleg gwybodaeth a datblygu meddalwedd
 • Cyfrifwyr, cyfreithwyr, twrneiod
Bydd y galwedigaethau hyn fel arfer yn gofyn am radd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys gwneud defnydd ymarferol o wybodaeth ddamcaniaethol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Y Sector Cyhoeddus neu Addysg

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Mae'r categori hwn yn cynnwys swyddi lle mae'r prif dasgau'n gofyn cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau. Gall hyn gynnwys rheoli adrannau mewnol.
Swyddi gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, derbynyddion, cynorthwywyr personol
 • Cyfrifyddion, rheolwyr credyd/clercod cyflogau
 • Swyddogion llywodraeth leol, gweision sifil (graddau AA, AO ac EO)
 • Rheolwyr swyddfa, goruchwylwyr swyddfa, cynorthwywyr swyddfa
 • Rheolwyr gwasanaeth cwsmeriaid
 • Cynorthwywyr cronfa ddata
 • Gweinyddwyr adnoddau dynol
 • Clercod a chynorthwywyr llyfrgell
 • (NID Y CANLYNOL: Teleffonyddion)
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol, clerigol ac ysgrifenyddol cyffredinol ac yn gwneud amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol wedi'u haddasu ar gyfer y cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau sylfaenol
 • Glanhawyr, swyddogion diogelwch
 • Llafurwyr
 • Cynorthwywyr cegin/arlwyo
 • Glanhawyr ffyrdd
 • Swyddi patrol croesi'r ffordd a chanol dydd ysgolion
 • (NID Y CANLYNOL: Wardeniaid traffig)
Mae hyn yn cynnwys galwedigaethau sy'n ymwneud yn bennaf â thasgau arferol sy'n gofyn defnyddio offer llaw syml ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn am gymwysterau addysgol.
Gweithwyr prosesau, cyfarpar a pheiriannau
 • Gyrwyr/gweithredwyr cerbydau
 • Gweithredwyr peiriannau
Gweithio gyda cherbydau a pheiriannau symudol a llonydd eraill, monitro offer diwydiannol a chyfarpar, neu gydosod cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond bydd ganddynt fel arfer hyfforddiant ffurfiol ar sail profiad.
Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer
 • Gweithwyr canolfan alwadau
 • Swyddi gwasanaeth y cwsmer (ac eithrio rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
 • Cynorthwywyr gwerthiannau / manwerthu, goruchwylwyr gwerthiannau
 • Teleffonyddion
 • (NID Y CANLYNOL: Rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
Mae Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau, yn derbyn taliadau ac yn ailgyflenwi stoc, yn rhoi gwybodaeth i gleientiaid posibl a gwasnaethau ychwanegol i gwsmeriaid yn dilyn y pwynt gwerthu.
Swyddi Gofalu, Hamdden a Gwasanaethau Eraill
 • Gofalwyr, ceidwaid tŷ
 • Gweithwyr gofal, gofalwyr yn y cartref
 • Cynorthwywyr cymorth addysgol (ac eithrio Gweithwyr cymorth bugeiliol)
 • Cynorthwywyr a gweinyddesau meithrin (ac eithrio ymarferwyr Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar)
 • Cynorthwywyr addysgu (ac eithrio cynorthwywyr addysgu lefel uwch)
 • Swyddogion rheoli plâu
 • Galwedigaethau gofal anifeiliaid
 • Cynorthwywyr chwaraeon a hamdden
 • Wardeiniaid traffig
 • (NID Y CANLYNOL: gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr ieuenctid, swyddogion lles)
Galwedigaethau sy'n gofyn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn gwaith gofal personol neu ddiogelu cyhoeddus. Mae'r prif dasgau perthnasol fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sy'n sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau hylendid a gofal teithio.
Swyddi crefftau medrus
 • Trydanwyr, plymwyr
 • Sieffiaid, cogyddion
 • Argraffwyr
 • Garddwyr a chynllunwyr gerddi
 • Gofalwyr tir a gofalwyr y grîn
 • Peirianwyr technoleg gwybodaeth
 • Crefftau adeiladu ac adeiladwaith
 • (NID Y CANLYNOL: technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Mae'r rhain yn gofyn cyfnod sylweddol o hyfforddiant. Gallai'r prif dasgau gynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn deheurwydd y dwylo, synnwyr cyffredin a sgiliau ymarferol eraill.
Galwedigaethau proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Is-swyddogion heddlu, tân/carchar
 • Gweithwyr cymunedol
 • Gweithwyr cymorth bugeiliol
 • Ymarferwyr Gofal plant / Blynyddoedd Cynnar
 • Cynorthwywyr addysgu lefel uwch
 • Cynghorwyr gyrfaoedd
 • Swyddogion cyswllt Lles / Tai
 • Gweithwyr cymuned ac ieuenctid
 • Hyfforddwyr a chyfarwyddwyr Galwedigaethol / Diwydiannol
 • Technegwyr technoleg gwybodaeth / gwyddoniaeth / peirianneg / labordy
 • Ysgrifenwyr
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel sy'n cynnwys cyfnod sylweddol o astudiaeth bellach neu hyfforddiant llawn amser.
Galwedigaethau proffesiynol
 • Rhaglennwyr, gweithwyr proffesiynol mewn technoleg gwybodaeth a datblygu meddalwedd
 • Gweithwyr proffesiynol mewn datblygu a dylunio ar y we
 • Cyfrifwyr, arbenigwyr treth
 • Cyfreithwyr, twrneiod, bargyfreithwyr a barnwyr
 • Economegwyr
 • Athrawon
 • Gweithwyr cymdeithasol
 • Llyfrgellwyr
 • Peirianwyr
 • Therapyddion galwedigaethol
 • Newyddiadurwyr
 • (NID Y CANLYNOL: Ysgrifenwyr)
Bydd y galwedigaethau hyn fel arfer yn gofyn am radd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys gwneud defnydd ymarferol o wybodaeth ddamcaniaethol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.

Dim un o'r uchod / Arall

Esiamplau o rolau swyddi
Disgrifiad o'r categori
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion
 • Cyfarwyddwyr a chydlynwyr sefydliadau a busnesau
 • Rheolwyr adrannau mewnol
Mae'r categori hwn yn cynnwys swyddi lle mae'r prif dasgau'n gofyn cyfarwyddo a chydlynu sefydliadau a busnesau. Gall hyn gynnwys rheoli adrannau mewnol.
Swyddi gweinyddol ac ysgrifenyddol
 • Ysgrifenyddion, derbynyddion, cynorthwywyr personol
 • Cyfrifyddion, rheolwyr credyd/clercod cyflogau
 • Cynorthwywyr swyddfa, rheolwyr swyddfa
 • Swyddogion llywodraeth leol
 • Gweinyddwyr adnoddau dynol
 • Rheolwyr gwasanaeth y cwsmer
 • (NID Y CANLYNOL: Teleffonyddion)
Galwedigaethau sy'n gwneud gwaith gweinyddol, clerigol ac ysgrifenyddol cyffredinol ac yn gwneud amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol arbenigol wedi'u haddasu ar gyfer y cleient. Bydd y mwyafrif o'r galwedigaethau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol.
Galwedigaethau sylfaenol
 • Glanhawyr
 • Pacwyr, trin nwyddau / storio
 • Cynorthwywyr cegin/arlwyo
 • Staff gweini, staff bar
 • Swyddogion diogelwch
 • Golchwyr dillad, glanhawyr sychlanhau a gweithwyr smwddio
 • Gweithwyr fferm / coedwigaeth / pysgota
 • Gweithwyr post, negeseuwyr
 • (NID Y CANLYNOL: Cludwyr)
Mae hyn yn cynnwys galwedigaethau sy'n ymwneud yn bennaf â thasgau arferol sy'n gofyn defnyddio offer llaw syml ac, mewn rhai achosion, ymdrech gorfforol. Nid yw'r mwyafrif yn gofyn am gymwysterau addysgol.
Gweithwyr prosesau, cyfarpar a pheiriannau
 • Gyrwyr/gweithredwyr cerbydau
 • Cludwyr
 • Gweithredwyr peiriannau
 • Cydosodwyr a didolwyr
 • Gweithwyr chwarel
 • Gweithwyr sgaffald
Gweithio gyda cherbydau a pheiriannau symudol a llonydd eraill, monitro offer diwydiannol a chyfarpar, neu gydosod cynhyrchion. Ni fydd gan y mwyafrif safon benodol o addysg ond bydd ganddynt fel arfer hyfforddiant ffurfiol ar sail profiad.
Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer
 • Cynorthwywyr gwerthiannau, goruchwylwyr gwerthiannau
 • Gweithwyr canolfan alwadau, telewerthu
 • Swyddi gofal y cwsmer, goruchwylwyr gwasanaeth y cwsmer (ac eithrio rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
 • Teleffonyddion
 • Cynrychiolwyr gwerthiannau
 • (NID Y CANLYNOL: Rheolwyr gwasanaeth y cwsmer)
Mae Swyddi gwerthu a gwasanaeth y cwsmer yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau, yn derbyn taliadau ac yn ailgyflenwi stoc, yn rhoi gwybodaeth i gleientiaid posibl a gwasnaethau ychwanegol i gwsmeriaid yn dilyn y pwynt gwerthu.
Swyddi Gofalu, Hamdden a Gwasanaethau Eraill
 • Cynorthwywyr gofal, gweinyddesau meithrin / gwarchodwyr plant (ac eithrio ymarferwyr Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar)
 • Ceidwaid tŷ, gofalwyr
 • Cynorthwywyr / trefnwyr gwyliau
 • Gweithwyr trin gwallt a harddwch
 • Cynorthwywyr cymorth addysgol (ac eithrio gweithwyr cymorth bugeiliol)
 • Gwasanaethau gofal anifeiliaid (heb gynnwys nyrsys Milfeddygol)
 • Cynorthwywr teithiau awyr / rheilffordd
 • (NID Y CANLYNOL: Nyrsys meddygol proffesiynol, gweithwyr cymdeithasol neu barafeddygon)
Galwedigaethau sy'n gofyn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid p'un a yw hynny mewn gwaith gofal personol neu ddiogelu cyhoeddus. Mae'r prif dasgau perthnasol fel arfer yn cynnwys gofalu am bobl sy'n sâl, yr henoed a phlant a darparu gwasanaethau hylendid a gofal teithio.
Swyddi crefftau medrus
 • Trydanwyr, plymwyr, seiri coed
 • Peirianwyr technoleg gwybodaeth, peirianwyr teledu
 • Mecanyddion
 • Sieffiaid, cogyddion, cigyddion, pobyddion
 • Rheolwyr bar ac arlwyo
 • Garddwyr / gofalwyr tir, gwerthwyr blodau
 • Crefftau adeiladu ac adeiladwaith
 • (NID Y CANLYNOL: technegwyr gwyddoniaeth a pheirianneg)
Mae'r rhain yn gofyn cyfnod sylweddol o hyfforddiant. Gallai'r prif dasgau gynnwys gwneud dyletswyddau corfforol cymhleth sydd fel arfer yn gofyn deheurwydd y dwylo, synnwyr cyffredin a sgiliau ymarferol eraill.
Galwedigaethau proffesiynol a Thechnegol Cyswllt
 • Swyddogion adnoddau dynol
 • Technegwyr cyfrifyddu
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Gweithwyr cymorth bugeiliol
 • Ymarferwyr Gofal plant / Blynyddoedd Cynnar
 • Rheolwyr gwerthiannau, rheolwyr cyfrifon
 • Gwerthwyr tai, arwerthwyr
 • Trefnwyr, rheolwyr cynadleddau / arddangosfeydd
 • Hyfforddwyr chwaraeon, anogwyr a swyddogion (ac eithrio therapyddion chwaraeon)
 • Dylunwyr cynhyrchion
 • (NID Y CANLYNOL: Cynrychiolwyr gwerthiannau, Dylunwyr graffeg)
Mae'r prif dasgau'n gofyn profiad a gwybodaeth i helpu i gefnogi pobl broffesiynol neu reolwyr. Bydd gan y mwyafrif gymwysterau galwedigaethol lefel uchel sy'n cynnwys cyfnod sylweddol o astudiaeth bellach neu hyfforddiant llawn amser.
Galwedigaethau proffesiynol
 • Rhaglennwyr, gweithwyr proffesiynol mewn technoleg gwybodaeth a datblygu meddalwedd
 • Meddygon, nyrsys, bydwragedd
 • Therapyddion chwaraeon
 • Cyfreithwyr, twrneiod, cyfrifwyr, arbenigwyr treth
 • Gweithwyr cymdeithasol
 • Athrawon
 • Ymgynghorwyr rheoli a dadansoddwyr busnes
 • Gweithwyr proffesiynol mewn peirianneg
 • Rheolwyr prosiectau adeiladu
 • Newyddiadurwyr, golygyddion papur newydd
 • Dylunwyr graffeg
Bydd y galwedigaethau hyn fel arfer yn gofyn am radd neu gymhwyster ffurfiol cyfatebol. Bydd y prif dasgau'n cynnwys gwneud defnydd ymarferol o wybodaeth ddamcaniaethol a chynyddu'r stoc gwybodaeth drwy gyfathrebu ac addysgu.