Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2022Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Arolwg Sgiliau Cyflogwyr y DU 2022Pwy ydym ni
Y tîm Dadansoddi Polisi Sgiliau, sy’n rhan o’r Adran Addysg (DfE), sy’n gwneud y gwaith hwn. At ddibenion deddfwriaeth diogelu data, yr Adran Addysg yw’r rheolydd data ar gyfer y data personol a brosesir yn rhan o’r arolwg. Rolau
At ddibenion y gwaith hwn, o dan ddiffiniadau Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) y DU, dyma rôl pob rhan sy’n cyfranogi:
 • Y Rheolydd Data: Yr Adran Addysg (DfE)
 • Y Prosesydd Data: IFF Research, Ipsos (Ipsos Mori gynt, sy’n adnabyddus yn awr fel braich y DU o’r grŵp Ipsos byd-eang), BMG Research (partneriaid ar gontract)
 • Testun y Data: Cyflogwyr ledled y DU

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth
Bydd y prosiect yn casglu enw a chyfeiriad e-bost yr unigolyn a ddynodir o fewn y sefydliad fel y person yr ystyrir eu bod yn y sefyllfa orau i ymateb i’r arolwg. Mae casglu’r enw’n gadael i ni weinyddu apwyntiadau dilynol yn effeithlon, a bydd y cyfeiriad e-bost yn gadael i ni anfon gwybodaeth yn uniongyrchol i’r ymatebwr yng nghyd-destun yr astudiaeth. Ni fydd yr enwau a'r cyfeiriadau e-bost a gesglir yn cael eu storio yn yr un cronfeydd data â’r ymatebion i’r arolwg.

Efallai bod eich cyflogwr wedi rhannu eich manylion cyswllt sy’n gysylltiedig â’ch gwaith (cyfeiriad e-bost a rhif ffôn gwaith) gydag IFF Research o dan y telerau sydd wedi eu nodi mewn Hysbysiad Rhannu Data, er mwyn i IFF Research roi dolen i chi, drwy e-bost, i rannu’r rhif gorau ar gyfer cysylltu â chi i gwblhau’r arolwg dros y ffôn.

Bydd IFF yn derbyn eich data personol o’ch ymateb i’r arolwg a bydd yn prosesu ac yn storio’n ddiogel y data a ddarparwch yn ystod yr ymchwil hwn ar ran yr Adran Addysg. Bydd eich atebion i’r arolwg yn cael eu cadw’n gwbl gyfrinachol, yn unol â Chod Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad a GDPR y DU. Bydd canfyddiadau’r arolwg yn cael eu gwneud yn ddienw cyn cael eu hanfon gan IFF i’r Adran Addysg. Dim ond os byddwch chi’n rhoi eich caniatâd i gysylltiad data y bydd hi’n bosibl i’r Adran Addysg adnabod unrhyw sefydliad.

Bydd y data a ddarparwch yn ystod eich cyfranogaeth yn yr ymchwil yn helpu’r Adran Addysg i gasglu gwybodaeth am yr heriau sgiliau y mae cyflogwyr yn eu hwynebu yn eu gweithluoedd cyfredol ac mewn cysylltiad â dod â gweithwyr medrus newydd i mewn, lefelau a natur y buddsoddiad mewn hyfforddiant a’r berthynas rhwng heriau sgiliau, gweithgareddau hyfforddi a strategaeth fusnes. Mae hefyd yn cynnwys pynciau fel recriwtio, darparu lleoliadau gwaith a phrentisiaethau.

Mae cyfranogaeth pobl yn yr ymchwil yn hollol wirfoddol a gall cyfranogwyr dynnu allan unrhyw bryd. Bydd y data a gesglir yn cael ei storio’n ddiogel, bydd yr holl ymatebion i’r arolygon yn cael eu dadansoddi’n ddienw (ni fydd unrhyw enwau wedi eu cysylltu â nhw) ac ni fydd unigolion neu sefydliadau’n cael eu henwi mewn unrhyw adroddiadau. Ni fydd unrhyw fanylion cysylltu personol yn cael eu rhannu gyda’r rheolydd data, sef yr Adran Addysg, heblaw eich bod chi’n rhoi eich caniatâd i rywun ail gysylltu â chi i wneud rhagor o ymchwil.

I gael rhagor o wybodaeth am IFF Research a’i Arolygon, dilynwch y ddolen hon: http://www.iffresearch.com/iff-research-gdpr-policy/.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am arferion y gwaith hwn, cysylltwch â thîm IFF Research ar yr e-bost yn: http://www.iffresearch.com/iff-research-gdpr-policy/

Natur eich data personol y byddwn yn ei ddefnyddio
Bydd IFF Research yn defnyddio manylion cysylltu sy’n gysylltiedig â gwaith (rhifau ffôn/cyfeiriadau e-bost gwaith), fel y maen nhw wedi eu nodi uchod, i roi gwybodaeth gysylltiedig â’r astudiaeth yn uniongyrchol i chi drwy e-bost.

Dyma’r categorïau o’ch data personol y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer y prosiect hwn:
 • eich enw llawn,
 • eich rhif ffôn,
 • cyfeiriad e-bost.
Pam mae ein defnydd o’ch data personol yn gyfreithlon
Er mwyn i’n defnydd ni o’ch data personol chi fod yn gyfreithlon, mae angen i ni gyflawni un amod (neu fwy) o’r ddeddfwriaeth diogelu data. At ddibenion y prosiect hwn, yr amodau perthnasol yw:
 • Erthygl 6(1)(a) eich bod chi wedi rhoi eich caniatâd
Y bobl y byddwn yn sicrhau bod eich data personol ar gael iddynt
Weithiau mae angen i’r Adran Addysg sicrhau bod data personol ar gael i sefydliadau eraill. Gall y rhain gynnwys partneriaid ar gontract (yr ydym wedi eu cyflogi i brosesu eich data personol ar ein rhan) a/neu sefydliadau eraill (y mae angen i ni rannu eich data personol â nhw at ddibenion penodol).

Pan fydd angen i’r Adran Addysg rannu eich data personol ag eraill, rydym yn sicrhau bod y rhannu data hwn yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ddiogelu data. At ddibenion y prosiect hwn, bydd IFF Research yn prosesu eich data ar ran yr Adran Addysg.

Bydd eich data personol (h.y. enw a manylion cysylltu) yn cael eu rhannu yn yr amgylchiadau a ganlyn:
 • Gan BMG ac Ipsos Mori i IFF Research (prif gontractiwr yr Adran Addysg) pan fyddwch wedi cydsynio i gymryd rhan yn yr arolwg
 • Pan fyddwch wedi cydsynio i rywun gysylltu â chi i wneud ymchwil dilynol o fewn y ddwy flynedd nesaf, rhennir data gan IFF Research i’r Adran Addysg neu ei phartneriaid sy’n gwneud unrhyw waith ymchwil dilynol.
Mae GDPR y DU yn diffinio ffugenwi fel prosesu data personol mewn ffordd sy’n golygu na all y data personol gael ei gysylltu bellach â thestun data penodol heb ddefnyddio gwybodaeth ychwanegol, ar yr amod bod gwybodaeth ychwanegol o’r fath yn cael ei chadw ar wahân ac yn atebol i fesurau technegol a sefydliadol er mwyn sicrhau nad yw’r data personol yn cael ei gysylltu â pherson naturiol wedi ei enwi neu y gellir ei adnabod. I bob pwrpas, mae hyn yn golygu y tynnir eich enw a’ch manylion cyswllt gynted ag y bo modd o’r data a ddarparwch ac a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dadansoddiad. Bydd hwn yn cael ei storio ar wahân ac yn ddiogel, mewn ffeil wahanol i’ch ymatebion i’r arolwg, a bydd yn cael ei ddinistrio 12 mis ar ôl diwedd y gwaith maes (Rhagfyr 2023) heblaw eich bod yn rhoi caniatâd i rywun ail gysylltu â chi i wneud rhagor o ymchwil.

Wrth rannu data gyda’r Adran Addysg ac mewn adroddiadau wedi eu cyhoeddi, bydd IFF Research yn sicrhau, drwy’r broses o ffugenwi, na fydd unrhyw ddata personol adnabyddadwy’n cael ei rannu.

Am faint o amser y byddwn ni’n cadw eich data personol
Bydd IFF Research yn cadw data personol dim ond cyhyd ag y bydd ei angen at ddiben(ion) y darn hwn o waith, ac ar ôl hynny bydd yn cael ei ddinistrio’n ddiogel. Bydd hynny 12 mis ar ôl cwblhau gwaith maes yr arolwg (Rhagfyr 2023), i’r rheiny nad ydynt yn cytuno y caiff rywun ail gysylltu â nhw. Bydd data personol cyfranogwyr yr arolwg sy’n cwblhau’r arolwg ac yn dangos eu bod yn hapus i rywun ail gysylltu â nhw, yn cael ei storio’n ddiogel ac yn cael ei ddefnyddio dim ond at ddibenion ail gysylltu â nhw ar gyfer ymchwil cysylltiedig yn y ddwy flynedd ddilynol.

Nodwch os gwelwch yn dda, o dan Erthygl 5(1)(b) GDPR y DU ac mewn cydymffurfiad â’r amodau prosesu data perthnasol, gellir cadw data personol am gyfnodau hirach o amser pan mae’n cael ei brosesu’n benodol at ddibenion archifo er budd y cyhoedd, ar gyfer ymchwil gwyddonol neu hanesyddol, ac at ddibenion ystadegol.

Eich hawliau diogelu data
Mae gennych yr hawl:
 • i ofyn am gael gweld y data hwn
 • i addasu unrhyw wybodaeth anghywir neu wallus
 • i atal neu wrthod i’ch data gael ei brosesu
 • i ddinistrio’r data hwn
 • i symud, copïo neu drosglwyddo eich data.


Os byddwch angen cysylltu ag IFF mewn perthynas ag unrhyw un o’r uchod, gwnewch hynny drwy’r cyfeiriad e-bost hwn: SkillsSurvey2022@iffresearch.com. <

Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau diogelu data i’w weld ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth ar: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/

Mae gennych yr hawl i godi unrhyw bryderon gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) drwy eu gwefan ar https://ico.org.uk/concerns/ <

Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y mae’r Adran Addysg (y rheolydd data) yn trin gwybodaeth bersonol wedi ei chyhoeddi yma: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education/about/personal-information-charter

Tynnu caniatâd yn ei ôl
Pan fyddwn yn prosesu eich data personol gyda’ch cydsyniad chi, mae gennych yr hawl i dynnu’r caniatâd hwnnw yn ei ôl. Os byddwch yn newid eich meddwl, neu os ydych yn anhapus gyda’n defnydd o’ch data personol, gadewch i ni wybod drwy gysylltu â SkillsSurvey2022@iffresearch.com.

Diweddarwyd ddiwethaf
Efallai y byddwn angen diweddaru’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn gyfnodol, felly argymhellwn eich bod yn dod yn ôl i edrych ar yr wybodaeth hon o bryd i’w gilydd. Diweddarwyd y fersiwn hwn ddiwethaf ar 17/06/2022.

Gwybodaeth am gysylltu
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffordd y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio, cysylltwch â ni ar https://www.gov.uk/contact-dfe a rhowch Employer Skills Survey 2022 fel cyfeiriad. I gyrraedd y Swyddog Diogelu Data (DPO) cysylltwch â ni drwy gov.uk a’i nodi at sylw’r ‘DPO’.