Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2019Cwestiynau cyffredinBeth yw nod y prosiect?
Nod y prosiect yw casglu gwybodaeth am y sgiliau y mae cyflogwyr eu hangen, y sgiliau maent yn brin ohonynt a'r hyfforddiant y maent yn ei gynnig. Amcan yr arolwg yw helpu'r Llywodraeth a sefydliadau eraill i helpu cyflogwyr, drwy ddeall yn well beth yw eu hanghenion o ran sgiliau, hyfforddiant a chyflogaeth.


Pam ydych chi angen siarad gyda mi?
Dewiswyd eich busnes chi ar hap i sicrhau ein bod yn cael darlun hollol gynrychiadol o'r holl fusnesau (bach a mawr) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Nid oes modd newid eich busnes chi am fusnes arall. Trwy gydweithredu byddwch yn sicrhau bod y sylwadau sy'n cael eu mynegi'n cynrychioli'r holl gyflogwyr yn eich diwydiant.


Sut gefais i fy newis?
Dewiswyd eich sefydliad chi ar hap o gyfuniad o Gronfa Ddata Busnesau Market Location (sy'n cyfuno data gan 118 a Thomson) a Chofrestr Ryngadrannol o Fusnesau ONS.


Beth fydd gofyn i mi ei wneud os cyfranogaf?
Os byddwch yn cymryd rhan byddwch yn cael cyfweliad ffôn gyda chyfwelydd o IFF Research, BMG Research neu Ipsos MORI. Ar gyfartaledd, mae'r cyfweliadau'n para tua 20 munud ond gallai hyd y cyfweliad amrywio yn dibynnu ar yr atebion a rowch. Bydd y cyfweliad yn digwydd ar amser sy'n gyfleus i chi.


Pam na allwch chi siarad gyda fy mhrif swyddfa?
Mae'r arolwg yn gofyn am bynciau sy'n ymwneud yn benodol â'ch safle chi er mwyn i ni gael deall sut mae agweddau'n amrywio'n ddaearyddol. O siarad â'ch prif swyddfa, ni fyddem yn cael darlun cyflawn o'r materion ar lefel leol.


Am beth ydych chi'n casglu gwybodaeth?
Rydym yn casglu gwybodaeth am feysydd sy'n cynnwys swyddi gwag, swyddi gwag sy'n anodd eu llenwi, sgiliau'r gweithlu presennol a pha hyfforddiant mae'r cyflogwyr yn eu cynnig.


Sut bydd fy sefydliad i'n elwa o wneud hwn?
Mae'r arolwg yn rhoi cyfle i chi gyfrannu at y gwaith ymchwil, a fydd yn helpu cynllunwyr i ddatblygu polisïau i helpu i ateb anghenion sgiliau cyflogwyr. Bydd y canlyniadau ar gael i'w gweld ar-lein o fewn ychydig fisoedd i ddyddiad gorffen yr arolwg. Os cewch eich cyfweld ac rydych yn hapus i roi eich cyfeiriad ebost i ni, byddwn hefyd yn anfon crynodeb atoch o'r canfyddiadau allweddol unwaith y cânt eu cyhoeddi.


A fydd fy atebion yn gyfrinachol?
Byddwn yn trin eich atebion yn hollol gyfrinachol o dan God Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwilio i'r Farchnad. ac yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data (2018) a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).


Sut fyddaf i'n gwybod bod yr asiantaeth ymchwilio sy'n cysylltu â mi'n ddilys?
Mae IFF Research, BMG Research ac Ipsos Mori yn dair asiantaeth fawr hirsefydlog sy'n ymchwilio i'r farchnad. Os hoffech wirio dilysrwydd yr asiantaeth ymchwilio sy'n eich ffonio, gallwch ffonio'r Gymdeithas Ymchwilio i'r Farchnad am ddim ar 0800 975 9596.


A fyddaf yn cael gweld canlyniadau'r arolwg?
Byddwch. Bydd canlyniadau'r arolwg ar gael i'r cyhoedd ar wefan gov.uk yn 2020. Os byddwch yn cymryd rhan yn yr arolwg byddwn yn gofyn i chi a hoffech dderbyn adroddiad cryno o ganfyddiadau'r arolwg.


Ymhle allwn i weld canlyniadau'r astudiaeth flaenorol?
Gallwch weld canlyniadau'r astudiaeth flaenorol yn 2017 ar wefan Gov.uk:
https://www.gov.uk/government/publications/employer-skills-survey-2017-uk-report